Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Rokietnicy

klasy 0-4

ZESPÓŁ  PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNY dla KLAS 0-IV SP w Rokietnicy

 

"Mów dziecku, że jest dobre, że może, że potrafi..."

Janusz Korczak

Zespół psychologiczno – pedagogiczny dla klas 0-IV

mgr Ilona Głyda – pedagog

mgr Ewa Potoczak – Łoś – psycholog

mgr Agata Jankowiak – psycholog

 

Kto może się zgłosić do psychologa szkolnego?

1. Uczeń, gdy:

 • ma trudności w szkole z nauką lub w kontaktach z rówieśnikami;
 • ma problemy natury emocjonalnej; sytuacje szkolne lub domowe bardzo go stresują lub martwią;
 • nie czuje się w szkole bezpiecznie (jest zastraszany lub dyskryminowany);
 • w jego domu rodzinnym dzieje się coś, co go martwi lub utrudnia mu dobre funkcjonowanie;
 • po prostu chce porozmawiać, poradzić się.

2. Rodzic, gdy:

 • nie radzi sobie z dzieckiem w domu lub zauważa negatywne przejawy jego zachowania;
 • chciałby lepiej zrozumieć swoje dziecko i znaleźć lepsze metody porozumienia
  i współpracy.

 3. Nauczyciel, gdy:

 • doświadcza trudności z uczniem lub zauważa konflikt między uczniami w klasie;
 • szuka nowych metod pracy mających swoje źródło w psychologii.

 

Psycholog szkolny:

 • słucha, dopytuje, prowadzi rozmowę lub obserwację;
 • przeprowadza wywiad diagnostyczny;
 • wspólnie z uczniem/rodzicem/nauczycielem poszukuje rozwiązania, uświadamia mechanizmy postępowania, podpowiada jak można lub jak należy coś zmienić, ale NIE ZMIENIA nikogo ani nic za kogoś (za zmianę odpowiedzialna jest osoba zgłaszająca się do psychologa);
 • nie prowadzi terapii długoterminowej ani rodzinnej – w razie potrzeby wskazuje miejsce, gdzie można szukać dalszej pomocy;
 • psychologa szkolnego obowiązuje tajemnica zawodowa – zapewnia więc dyskrecję.

 

Zapraszamy na spotkanie:

 • w celu umówienia się bardzo prosimy o kontakt telefoniczny (tel. 609 890 317)
  lub mailowy (dziennik elektroniczny Librus)
 • dyżurujemy również w gabinecie  podczas konsultacji i zebrań dla rodziców
 • gabinet psychologów  znajduje się na I piętrze w budynku C sala 22

 

Godziny pracy mgr Ewy Potoczak – Łoś:

 

PONIEDZIAŁEK  8.30 – 13.30                                            

WTOREK  12.00 – 17.00                                                      

Konsultacje dla Rodziców 16.00 – 17.00                                                    

ŚRODA  8.30 – 13.30                                                            

CZWARTEK  9.30 – 13.30                                                   

PIĄTEK  10.30 – 13.30                                                                           

 

Konsultacje dla rodziców:

Wtorek                                  16.00 – 17.00

 

Godziny pracy mgr Agaty Jankowiak:

PONIEDZIAŁEK 8.30 – 14.30

WTOREK 10.00 – 17.00

 Konsultacje dla Rodziców 16.00 – 17.00

ŚRODA 8.30 – 9.30

CZWARTEK 8.30 – 10.30

PIĄTEK 8.30 – 14.30

Konsultacje dla rodziców:

Wtorek                                  16.00 – 17.00

 


pedagog szkolny

Z A P R A S Z A

uczniów      rodziców      nauczycieli

Jestem osobą pracującą w szkole, która pogłębia i rozszerza oraz uzupełnia działania dydaktyczno – wyrównawcze realizowane przez nauczycieli i wychowawców.

Udzielam uczniom pomocy psychologiczno –  pedagogicznej uczniom, rodzicom
i nauczycielom poprzez rozpoznawanie (diagnozowanie) i zaspokajanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia, analizowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych oraz rozpoznawanie jego indywidualnych możliwości psychofizycznych, wynikających w szczególności:

- z niepełnosprawności,

- z zagrożenia niedostosowaniem społecznym,

- ze specyficznych trudności w uczeniu się,

- z zaburzeń komunikacji językowej,

- z choroby przewlekłej,

- z sytuacji kryzysowych i traumatycznych, traumatycznych,

- niepowodzeń edukacyjnych,

- z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny,

- sposobem spędzania czasu wolnego, kontaktami środowiskowymi,

- z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego,

- ze szczególnych uzdolnień ucznia.

Określam, organizuję lub prowadzę różne formy i sposoby pomocy psychologiczno
– pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli (zajęcia korekcyjno – kompensacyjne, zajęcia terapii pedagogicznej, zajęcia socjoterapeutyczne, zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno
– społeczne i inne).

Podejmuję działania profilaktyczno – wychowawcze wynikające ze szkolnego programu wychowawczo - profilaktycznego.

Wspieram działania opiekuńczo - wychowawcze rodziców/opiekunów prawnych i nauczycieli.

Działam na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się
w trudnej sytuacji życiowej.

Współpracuję z osobami i instytucjami wspierającymi działania opiekuńczo – wychowawcze rodziców/opiekunów prawnych oraz szkoły.

 

 Godziny pracy - mgr Ilona Głyda

sala 31 (I piętro budynek C)

poniedziałek 8.00 - 14.00
wtorek 11.00 - 18.00 konsultacje dla rodziców 16.00 - 18.00
środa 8.00 - 13.00
czwartek 8.00 - 13.00 konsultacje 8.00 - 9.00
piątek 8.00 - 12.00

Spotkania z Rodzicami po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym (0-61 8145257)
lub mailowym (dziennik elektroniczny - Librus Synergia) oraz w czasie konsultacji i zebrań
z rodzicami.

 

 

 

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Sierpień 2019
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1