Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Rokietnicy

Procedury korzystania z monitoringu

Procedura obsługi i korzystania z monitoringu wizyjnego

w Szkole Podstawowej im. Jana Brzechwy w Rokietnicy.

I Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996)
 2. Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000)
 3. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL).

II Celem monitoringu jest:

 1. zapewnienie bezpieczeństwa uczniów i pracowników oraz osób przebywających na terenie placówki,
 2. ochrona mienia na terenie placówki,
 3. ograniczenie zachowań i sytuacji konfliktowych zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu uczniów,
 4. ustalanie sprawców czynów nagannych (bójki, zniszczenia mienia, kradzieże itp.) w placówce i jej otoczeniu,
 5. ograniczanie dostępu do budynku i terenu placówki osób nieuprawnionych i niepożądanych,
 6. zapewnienie bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki.

III Zasady wykorzystania zapisów monitoringu wizyjnego:

 1. Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Rokietnicy posiada monitoring wizyjny wewnętrzny i zewnętrzny.
 2. Monitor i rejestrator monitoringu przechowywane są w pomieszczeniu zabezpieczonym przed nieuprawnionym dostępem, w sposób zapobiegający ich uszkodzeniu bądź kradzieży.
 3. Zapisy z monitoringu będą wykorzystywane między innymi w sytuacjach:
  1. zagrażających bezpieczeństwu uczniów, nauczycieli, pracowników placówki,
  2. niszczenia mienia placówki,
  3. przywłaszczania,
  4. konfliktowych, np. bójek,
  5. podejrzenia o palenie papierosów i korzystanie z używek.
 1. Obrazy z monitoringu zapisywane są na trwałym nośniku informacji za pomocą rejestratora monitoringu i przechowywane przez okres 10 dni od daty nagrania. Po tym czasie podlegają zniszczeniu.
 2. Zapis z monitoringu może zostać odtworzony rodzicom/opiekunom uczniów za zgodą dyrektora placówki i w terminie ustalonym przez dyrektora placówki lub wychowawcę/nauczyciela.
 3. Osoby obserwujące bieżące zapisy i osoby przeglądające zapisy zobowiązane są do nieujawniania danych zarejestrowanych przez monitoring.
 4. Nagrania mogą być udostępniane policji i innym uprawnionym organom na pisemny wniosek w celu wyjaśnienia prowadzonej sprawy.

IIIA Zasady obowiązujące przy przekazywaniu pliku z materiałem archiwalnym upoważnionym organom:

 1. Przedstawiciel organów pisemnie kwituje odbiór materiału – protokół przekazania.
 2. Do przegrywania materiału archiwalnego z rejestratora upoważniona jest osoba wskazana przez dyrektora.
 3. W przypadku zaistnienia niebezpiecznych sytuacji w godzinach nieobecności pracowników (np. godzinach wieczornych czy nocnych) działania wyjaśniające podejmowane są w miarę posiadanej wiedzy o zajściu.
 4. Zabrania się przebywania uczniów w pomieszczeniu, w którym znajdują się monitory i rejestratory.
 5. Nie odtwarza się nagrań w obecności uczniów.

IV Dodatkowe warunki stosowania monitoringu wizyjnego:

 1. Dyrektor placówki uzgadnia stosowanie monitoringu z organem prowadzącym placówkę oraz konsultuje jego stosowanie z radą pedagogiczną, radą rodziców i samorządem uczniowskim.
 2. Monitoring, z zastrzeżeniem ust. 3, nie może być stosowany w miejscach w placówce takich jak:
 3. pomieszczenia, w których odbywają się zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i            opiekuńcze,
 4. pomieszczenia, w których uczniom jest udzielana pomoc psychologiczno-      pedagogiczna,
 5. pomieszczenia przeznaczone do odpoczynku i rekreacji pracowników,
 6. pomieszczenia sanitarnohigieniczne, gabinet profilaktyki zdrowotnej, szatnia i         przebieralnia.
 1. Monitoring może być stosowany w pomieszczeniach, o których mowa w pkt 2.1.-2.4. jedynie w przypadkach, gdy stosowanie monitoringu w tych pomieszczeniach jest niezbędne ze względu na istniejące zagrożenie dla realizacji celu w postaci zapewnienia bezpieczeństwa uczniów i pracowników lub ochrony mienia i nie naruszy to godności oraz innych dóbr osobistych uczniów, pracowników i innych osób.
 2. W przypadkach określonych w ust. 3 zostaną zastosowane techniki uniemożliwiające rozpoznanie przebywających w tych pomieszczeniach osób.
 3. Przed dopuszczeniem osoby do wykonywania obowiązków służbowych, osoba ta jest informowana na piśmie o stosowaniu monitoringu wizyjnego.
 4. Dyrektor placówki oznacza pomieszczenia i teren monitorowany w sposób widoczny i czytelny, za pomocą odpowiednich znaków graficznych i słownych.

V Przepisy końcowe:

 1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą procedurą ostateczną decyzję podejmuje dyrektor placówki.
 2. Procedura może ulec zmianie w zależności od nadzwyczajnych okoliczności rozpatrywanego przypadku.

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Maj 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.