Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Rokietnicy

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH - MONITORING

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH - MONITORING

 

            Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie  ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej) RODO informuję, że:

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jestSzkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Rokietnicy,ul. Szkolna 3c, 62-090 Rokietnica dalej „Administrator”, adres email: sekretariat@sp.rokietnica.pl

 

 1. Inspektorem Ochrony Danych jest Pan Dawid Nogaj , e-mail: inspektor@bezpieczne-dane.eu.

 

 1. Dane osobowe w postaci wizerunku uczniów, rodziców/opiekunów prawnych, nauczycieli
  i pozostałych pracowników oraz innych osób zarejestrowanych przez system monitoringu wizyjnego przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO (niezbędność do wykonania zadania realizowanego przez administratora w interesie publicznym) –  art. 108a Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe zm.) w zw. z art. 68 ust. 1 pkt 6w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniów i pracowników oraz ochrony mienia.

 

 1. Odbiorcami danych osobowych mogą być osoby upoważnione przez administratora do przetwarzania danych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych, organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa oraz inne podmioty, które na podstawie stosownych umów przetwarzają dane osobowe dla Administratora (np. serwis monitoringu).

 

 1. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 dni, po tym terminie zostaną automatycznie usunięte (nadpisane).Okres przechowywania danych może zostać przedłużony do czasu zakończenia czynności lub postępowania, w którym nagranie stanowi dowód w sprawie.

 

 1. Posiadają Państwo prawo dostępu do  swoich danych osobowych, prawo do ich usunięcia, prawo do ograniczenia przetwarzania orazprawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania -
  w granicach określonych w przepisach prawa.

 

 1. W razie wątpliwości co do zgodności przetwarzania z prawem, przysługuje Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

 1. Zapisy monitoringu nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji oraz profilowania.

 

 1. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego ani do organizacji międzynarodowych.

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Sierpień 2022 Brak wydarzeń w tym miesiącu.