Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Rokietnicy

Młodzi Nobliści z Rokietnicy


INFORMACJA O REALIZACJI PROJEKTU

„MŁODZI NOBLIŚCI Z ROKIETNICY – kompleksowy program wsparcia edukacji w Gimnazjum im. Noblistów w Rokietnicy”

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej,
budżetu państwa i budżetu Gminy Rokietnica
realizowanego w ramach WRPO NA LATA 2014-2020.

NR RPWP.08.01.02-30-0193/16

 

Okres realizacji projektu: 1.09.2017 – 31.08.2018

 

Podniesienie kompetencji i rozwijanie uzdolnień uczniów oraz podniesienie kwalifikacji nauczycieli poprzez realizację zajęć dodatkowych oraz szkoleń przy jednoczesnej poprawie zaplecza badawczego.

Niniejszy proj.(finansowany z śr. EFS) stanowił uzupełnienie działań prowadzonych przed rozpoczęciem jego realizacji przez Szkołę Podstawową im. Jana Brzechwy
w Rokietnicy.

 

Cele projektu:

 

- przeprowadzenie zajęć rozwijających kompetencje kluczowe oraz zajęć dydaktyczno - wyrównawczych w zakresie przedmiotów, matematyczno- przyrodniczych i języka angielskiego;

- cykl zajęć z doradztwa zawodowego;

- doskonalenie kompetencji nauczycieli z wykorzystania w pracy z uczniem metod aktywizujących i zdobywania kwalifikacji dotyczących nauczania j. obcego;

- zakup wyposażenia i doposażenie pomieszczeń szkolnych.

 

Planowane efekty:

- wzrost kompetencji i doświadczenia zawodowego 12 nauczycieli,
- wzrost kompetencji kluczowych uczniów, niezbędnych na rynku pracy,
- wzrost wiedzy z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych i rozwijanie kompetencji językowych,

- wypracowanie IPD dla 116 uczniów

- objęcie wsparciem 26 uczniów SPEDU

- zajęcia terapeutyczne 1:1 z uczniem niepełnosprawnym

- ograniczenie uczniów wykluczeniem społecznym i przeciwdziałanie przedwczesnemu kończeniu nauki.

 

Założone cele i planowane efekty zostały osiągnięte.

 

Wartość projektu: 387 340,00

 

 Wkład Funduszy Europejskich: 367 955,81

 

DZIAŁANIA W RAMACH PROJEKTU

 

Zajęcia dodatkowe:

 

 

Lp.

Nazwa zajęć

Opis zajęć

Liczba grup

Liczba godzin dla grupy

1.

MAGIA LICZB

zajęcia dla uczniów wykazujących problemy z matematyką, dostosowane treścią i zakresem do deficytów i obszarów

3

60

2.

MATEMATYKA-TO LUBIĘ

zajęcia rozwijające dla uczniów wykazujących predyspozycje do nauki matematyki, realizacja zajęć z wykorzystaniem technik .pamięciowych

3

30

3.

ANGIELSKI NA PAMIĘĆ

zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z wykorzystaniem technik pamięciowych dla uczniów z problemami w przyswajaniu języka angielskiego

5

60

4.

ANGIELSKI NA 6 z PLUSEM

kółko zainteresowań (zajęcia rozwijające) z wykorzystaniem technik pamięciowych

3

30

5.

EXPERYMENTATORIUM

przedmioty przyrodnicze (fizyka, chemia, biologia, geografia) - zajęcia rozwijające przy wyk. technik pamięciowych i doświadczeń/eksperymentów/wyjść terenowych (z GPS/nawigacją)

 

4

30

6.

EXPERIMENTAL DAY

FESTIWALU NAUKI w szkole 1dzień

1

5

7.

WYJAZDY EDUKACYJNE

Centrum eksperymentów
+ wyżywienie

4

-

8.

GRAJFAIR

zajęcia z zakresu pracy zespołowej przy wykorzystaniu gier symulacyjnych kształtujące kreatywność i innowacyjność: praca w zespole, negocjacje, reagowanie na sytuacje problemowe, nauka współzawodnictwa, radzenia sobie z porażką (praca w małych podzespołach

6

20

9.

W ODMĘTY EKSPERYMENTÓW

zajęcia z naukowcami- oferta dla uczniów z ubogich rodzin
+ wyżywienie

 

5

6 h dziennie

10.

TERAPIA 1:1

Zajęcia terapeutyczne dla ucznia ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi

 

1

60

11.

DORADZTWO EDUKACYJNO-ZAWODOWE

Zostanie wykonanych przez doradców zawodowych(DZ) 116 Indywidualnych Planów Działania dla uczniów w trybie spotkań 1:1 (w ciągu 3,5 h przygotowanie IPD +0,5h konsultacja IPD z rodzicem/opiekunem).

Doradca zawodowy przeprowadzi badanie predyspozycji zawodowych, ze szczególnym uwzględnieniem ścieżek kształcenia.

 

-

3,5 h na jednego ucznia

           

 

Kursy doskonalące/podnoszące kwalifikacje dla nauczycieli:

 

Łącznie zostało przeprowadzonych 6 kursów doskonalących:

 

1. Z zakresu kompetencji kluczowych i prowadzenia eksperymentów:

a) wykorzystania technik pamięciowych w nauczaniu języka angielskiego

b)  wykorzystania technik pamięciowych w nauczaniu przedmiotów matematyczno – przyrodniczych

c) Kurs doskonalący dla nauczycieli z wykorzystania metody eksperymentu (biologia, chemia, geografia, fizyka,)

2. Cykl kursów z zakresu prowadzenia procesu indywidualizacji pracy z uczniem SPEDU oraz uczniem młodszym, m.in.:

a) Kurs ze skutecznych sposobów wspierania ucznia niedostosowanego społ. lub zagrożonego niedostosowaniem społecznym.

b) Kurs z zakresu skutecznych sposobów wspierania ucznia z zaburzeniami w funkcjonowaniu emocjonalno-społecznym.

c)  Kurs dla nauczycieli z alternatywnych sposobów komunikacji z uczniem niepełnosprawnym.

 

 

Doposażenie pomieszczeń lekcyjnych:

 

Lp.

Pomieszczenie

Wyposażenie

Termin

1.

Pracownia matematyki

Kompleksowe wyposażenie pracowni w pomoce dydaktyczne

Listopad 2017

2.

Pracownia chemiczna

3.

Pracownia fizyczna

4.

Pracownia geograficzna

 

 

Koordynator projektu

Ewa Lepsza

Elżbieta Fudala

 

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Styczeń 2022
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6