Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Rokietnicy

Młodzi Nobliści z Rokietnicy


INFORMACJA O REALIZACJI PROJEKTU

„MŁODZI NOBLIŚCI Z ROKIETNICY – kompleksowy program wsparcia edukacji w Gimnazjum im. Noblistów w Rokietnicy”

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej,
budżetu państwa i budżetu Gminy Rokietnica
realizowanego w ramach WRPO NA LATA 2014-2020.

NR RPWP.08.01.02-30-0193/16

 

Okres realizacji projektu: 1.09.2017 – 31.08.2018

 

Podniesienie kompetencji i rozwijanie uzdolnień uczniów oraz podniesienie kwalifikacji nauczycieli poprzez realizację zajęć dodatkowych oraz szkoleń przy jednoczesnej poprawie zaplecza badawczego.

Niniejszy proj.(finansowany z śr. EFS) stanowił uzupełnienie działań prowadzonych przed rozpoczęciem jego realizacji przez Szkołę Podstawową im. Jana Brzechwy
w Rokietnicy.

 

Cele projektu:

 

- przeprowadzenie zajęć rozwijających kompetencje kluczowe oraz zajęć dydaktyczno - wyrównawczych w zakresie przedmiotów, matematyczno- przyrodniczych i języka angielskiego;

- cykl zajęć z doradztwa zawodowego;

- doskonalenie kompetencji nauczycieli z wykorzystania w pracy z uczniem metod aktywizujących i zdobywania kwalifikacji dotyczących nauczania j. obcego;

- zakup wyposażenia i doposażenie pomieszczeń szkolnych.

 

Planowane efekty:

- wzrost kompetencji i doświadczenia zawodowego 12 nauczycieli,
- wzrost kompetencji kluczowych uczniów, niezbędnych na rynku pracy,
- wzrost wiedzy z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych i rozwijanie kompetencji językowych,

- wypracowanie IPD dla 116 uczniów

- objęcie wsparciem 26 uczniów SPEDU

- zajęcia terapeutyczne 1:1 z uczniem niepełnosprawnym

- ograniczenie uczniów wykluczeniem społecznym i przeciwdziałanie przedwczesnemu kończeniu nauki.

 

Założone cele i planowane efekty zostały osiągnięte.

 

Wartość projektu: 387 340,00

 

 Wkład Funduszy Europejskich: 367 955,81

 

DZIAŁANIA W RAMACH PROJEKTU

 

Zajęcia dodatkowe:

 

 

Lp.

Nazwa zajęć

Opis zajęć

Liczba grup

Liczba godzin dla grupy

1.

MAGIA LICZB

zajęcia dla uczniów wykazujących problemy z matematyką, dostosowane treścią i zakresem do deficytów i obszarów

3

60

2.

MATEMATYKA-TO LUBIĘ

zajęcia rozwijające dla uczniów wykazujących predyspozycje do nauki matematyki, realizacja zajęć z wykorzystaniem technik .pamięciowych

3

30

3.

ANGIELSKI NA PAMIĘĆ

zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z wykorzystaniem technik pamięciowych dla uczniów z problemami w przyswajaniu języka angielskiego

5

60

4.

ANGIELSKI NA 6 z PLUSEM

kółko zainteresowań (zajęcia rozwijające) z wykorzystaniem technik pamięciowych

3

30

5.

EXPERYMENTATORIUM

przedmioty przyrodnicze (fizyka, chemia, biologia, geografia) - zajęcia rozwijające przy wyk. technik pamięciowych i doświadczeń/eksperymentów/wyjść terenowych (z GPS/nawigacją)

 

4

30

6.

EXPERIMENTAL DAY

FESTIWALU NAUKI w szkole 1dzień

1

5

7.

WYJAZDY EDUKACYJNE

Centrum eksperymentów
+ wyżywienie

4

-

8.

GRAJFAIR

zajęcia z zakresu pracy zespołowej przy wykorzystaniu gier symulacyjnych kształtujące kreatywność i innowacyjność: praca w zespole, negocjacje, reagowanie na sytuacje problemowe, nauka współzawodnictwa, radzenia sobie z porażką (praca w małych podzespołach

6

20

9.

W ODMĘTY EKSPERYMENTÓW

zajęcia z naukowcami- oferta dla uczniów z ubogich rodzin
+ wyżywienie

 

5

6 h dziennie

10.

TERAPIA 1:1

Zajęcia terapeutyczne dla ucznia ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi

 

1

60

11.

DORADZTWO EDUKACYJNO-ZAWODOWE

Zostanie wykonanych przez doradców zawodowych(DZ) 116 Indywidualnych Planów Działania dla uczniów w trybie spotkań 1:1 (w ciągu 3,5 h przygotowanie IPD +0,5h konsultacja IPD z rodzicem/opiekunem).

Doradca zawodowy przeprowadzi badanie predyspozycji zawodowych, ze szczególnym uwzględnieniem ścieżek kształcenia.

 

-

3,5 h na jednego ucznia

           

 

Kursy doskonalące/podnoszące kwalifikacje dla nauczycieli:

 

Łącznie zostało przeprowadzonych 6 kursów doskonalących:

 

1. Z zakresu kompetencji kluczowych i prowadzenia eksperymentów:

a) wykorzystania technik pamięciowych w nauczaniu języka angielskiego

b)  wykorzystania technik pamięciowych w nauczaniu przedmiotów matematyczno – przyrodniczych

c) Kurs doskonalący dla nauczycieli z wykorzystania metody eksperymentu (biologia, chemia, geografia, fizyka,)

2. Cykl kursów z zakresu prowadzenia procesu indywidualizacji pracy z uczniem SPEDU oraz uczniem młodszym, m.in.:

a) Kurs ze skutecznych sposobów wspierania ucznia niedostosowanego społ. lub zagrożonego niedostosowaniem społecznym.

b) Kurs z zakresu skutecznych sposobów wspierania ucznia z zaburzeniami w funkcjonowaniu emocjonalno-społecznym.

c)  Kurs dla nauczycieli z alternatywnych sposobów komunikacji z uczniem niepełnosprawnym.

 

 

Doposażenie pomieszczeń lekcyjnych:

 

Lp.

Pomieszczenie

Wyposażenie

Termin

1.

Pracownia matematyki

Kompleksowe wyposażenie pracowni w pomoce dydaktyczne

Listopad 2017

2.

Pracownia chemiczna

3.

Pracownia fizyczna

4.

Pracownia geograficzna

 

 

Koordynator projektu

Ewa Lepsza

Elżbieta Fudala

 

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Maj 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.