Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Rokietnicy

Regulamin Szkolnego Wolontariatu

REGULAMIN SZKOLNEGO KLUBU WOLONTARIATU

I. Postanowienia ogólne
 

1. Wolontariat to bezpłatna, dobrowolna i świadoma działalność wykraczająca poza

relacje rodzinno – koleżeńsko - przyjacielskie.

2. Wolontariusz Szkolnego Klubu Wolontariatu działa na zasadach wolontariatu.

3. Szkolny Klub Wolontariatu jest grupą działającą bezpłatnie i otwartą na wszystkie osoby

wyrażające chęć pomocy innym.

4. Klub działa na terenie Szkoły pod nadzorem Dyrekcji.

5. Opiekę nad Klubem sprawuje wyznaczony przez Dyrekcję Szkoły Koordynator, który

dba o formację wolontariuszy oraz nadzoruje ich pracę.

 

II. Członkowie
 

1. Wolontariuszem Szkolnego Klubu Wolontariatu może być każda osoba wyrażająca chęć

wolontaryjnej pomocy osobom potrzebującym.

2. Wolontariusz podpisuje stosowne porozumienie o działaniach w Szkolnym Klubie Wolontariatu.

W imieniu Wolontariusza niepełnoletniego stosowne porozumienie podpisuje jego Rodzic/ Opiekun prawny.

3. Wolontariusz ma prawo do:

• posiadania dokumentu potwierdzającego członkostwo w Klubie

• wpływania na działania Klubu poprzez zgłaszanie własnych inicjatyw oraz pomysłów,

• wypowiedzenia członkostwa w Klubie w dowolnym czasie,

• promocji idei wolontariatu w szkole i swoim otoczeniu.

4. Wolontariusz postępuje zgodnie z Kodeksem Etycznym Wolontariusza .

5. Wolontariusz ma obowiązek:

• przejścia szkolenia wstępnego,

• uczestnictwa w warsztatach i spotkaniach organizowanych przez Klub,

• aktywnego angażowania się w działania Klubu,

• wywiązywania się z podjętych na rzecz Klubu obowiązków najlepiej, jak potrafi.

6. Do końca VIII klasy wolontariusz zobowiązany jest do zrealizowania akcji wolontaryjnych

w wymiarze:

obecne klasy VIII – 10 godzin

obecne klasy VII – 14 godzin

obecne klasy VI – 16 godzin

obecne klasy V – 18 godzin

klasy IV i młodsze – 20 godzin.

Spełnienie tego wymogu jest bezwzględnym warunkiem potwierdzenia przez Szkołę aktywnego uczestnictwa w działaniach Szkolnego Klubu Wolontariatu.

 

III. Zadania Koordynatora Szkolnego Klubu Wolontariatu

 

1. Planowanie rodzaju działalności i harmonogramu pracy uczniów - wolontariuszy.

2. Nawiązywanie kontaktu i współpracy z instytucjami potrzebującymi wolontaryjnego

wsparcia.

3. Ustalanie terminów spotkań wolontariuszy.

4. Reprezentowanie Klubu.

5. Przyjmowanie i odwoływanie członków Klubu.

6. Kontakt z Dyrekcją Szkoły.

7. Animacja, monitorowanie działań uczniów, dobieranie zadań.

 

IV. Cele i sposoby działania

 

1. Celem Klubu jest rozwijanie wśród młodzieży szkolnej postawy wrażliwości na potrzeby

innych, zaangażowania, życzliwości i bezinteresowności.

2. Celem Klubu jest także włączanie uczniów w działalność wolontaryjną na rzecz

potrzebujących, szczególnie na rzecz lokalnych instytucji pomocowych.

3. Klub wspiera inicjatywy uczniów na rzecz środowiska szkolnego i lokalnego.

4. Klub prowadzi szkolenia i warsztaty dla członków, dba o ich nieustanny rozwój.

5. Klub przynajmniej raz do roku organizuje spotkanie podsumowująco - nagradzające.

6. Do form działania Klubu można zaliczyć:

• zbiórki darów rzeczowych;

• zbiórki pieniędzy do puszek;

• udział w akcjach charytatywnych;

• udział w wydarzeniach kulturalnych –koncerty, spektakle, przedstawienia;

• organizację wydarzeń kulturalnych na rzecz potrzebujących – przedstawień, koncertów;

• promocję wolontariatu w lokalnym środowisku.

V. Nagradzanie wolontariuszy

1. Pochwała Koordynatora Wolontariatu z wpisem do dziennika.

2. Dyplom uznania „ Honorowy Wolontariusz”.

3. Pochwała Dyrektora Szkoły.

4. Powierzenie coraz bardziej odpowiedzialnych zadań.

5. List gratulacyjny do Rodziców

 

VI. Postanowienia końcowe

 

1. Regulamin obowiązuje wszystkich członków Szkolnego Klubu Wolontariatu.

2. Zmiana regulaminu powinna być zatwierdzona przez członków Klubu.

3. Rozwiązania Klubu może dokonać tylko Dyrekcja Szkoły w porozumieniu z Samorządem

Uczniowskim.

4. Wolontariusze obchodzą 5 grudnia Międzynarodowy Dzień Wolontariusza.

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Maj 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.